پروژه تعریض ملک ابراهیم ابراهیمی

این ملک در کوچه هفت پیچ رباط واقع شده و با توجه به اینکه یکی از نقاط حادثه خیز در شهر بوده است شهرداری طی توافق با مالک اقدام به آزاد سازی عرصه ملک به مساحت 50 متر مربع مطابق طرح هادی شهر خلیل شهر نموده است.

چاپ محتويات