اجرای مرحله اول محلول پاشی اماکن عمومی و معابر اصلی خلیل شهر

شهرداری خلیل شهردر راستای پیشگیری و جلوگیری از انتشار ویروس کرونا با بکار گیری تجهیزات ونیروهای آتش نشانی اقدام به محلول پاشی و ضد عفونی نمودن اماکن عمومی و معابر سطح شهر نمود.

شایان ذکر است به دستور عبدالجواد رحمانی خلیلی شهردار خلیل شهرعملیات محلول پاشی در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت

چاپ محتويات