اجرای عملیات محلول پاشی و ضد عفونی نمودن اماکن عمومی و معابر سطح شهر توسط شهرداری خلیل شهر.

.

چاپ محتويات