بازدید ریاست شورای اسلامی شهر از مراکز تولید ماسک و گان در خلیل شهر.

حاج محمد رضا باقری خلیلی ریاست شورای اسلامی شهر خلیل شهر به همراه سروان رستمی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج حوزه منتظران شهادت خلیل شهر از کارگاه تولید گان و ماسک در شهر بازدید کردند.

چاپ محتويات