دیدار و گفتگو محمد رضا باقری ریاست شورای اسلامی شهرستان بهشهر و شهر خلیل شهر به همراه دکتر شکوهی با فرماندهی انتظامی شهرستان بهشهر.

دیدار و گفتگو محمد رضا باقری ریاست شورای اسلامی شهرستان بهشهر و شهر خلیل شهر به همراه دکتر شکوهی با فرماندهی انتظامی شهرستان بهشهر.

در این دیدار مسائل و مشکلات امنیتی و انتظامی شهرستان بهشهر و شهر خلیل شهر مورد بحث و گفتگو قرار گرفت.

چاپ محتويات