بررسی شرایط احداث ایستگاه هواشناسی در خلیل شهر

طی جلسه ای که با حضور اعضا شورای اسلامی شهر و شهردار خلیل شهر با مدیران ارشد اداره کل هواشناسی استان مازندران در محل شهرداری برگزار شد موانع و مشکلات موجود جهت احداث ایستگاه هواشناسی بررسی و مورد بحث قرار گرفت

 در این جلسه مصوب شد شهرداری خلیل شهر یک قعطه زمین جهت احداث ایستگاه هواشناسی در اختیار اداره کل هواشناسی استان مازندران  قرار  داده و اداره کل هواشناسی استان مازندران تجهیزات لازم جهت راه اندازی و پشتیبانی از ایستگاه را انجام خواهد داد.

چاپ محتويات