دفتر اتاق اصناف در خليل شهر مستقر شد.

به استحضار همشهريان عزيز مي رساند كه در راستاي تسهيل و تسريع در انجام كارها، كاهش هزينه هاي عمومي و افزايش رضايت شهروندان عزيز و متقاضي دريافت پروانه كسب ,شوراي اسلامي شهر و شهرداري خليل شهر با همكاري اتاق اصناف شهرستان بهشهر موفق گرديدند نسبت به استقرار دفتر اتاق اصناف در خليل شهر اقدام نمايند. لذا متقاضيان خدمات مربوط به صدور, تمديد و تجديد پروانه كسب مي توانند در طي ساعات اداري روزهاي دوشنبه با مراجعه به دفتر اتاق اصناف مستقر در شهرداري خليل شهر به انجام امور خود مبادرت نمايند.

چاپ محتويات