تعریض وتملک ملک ورثه مرحوم اسماعیلی

تعریض ملک متعلق به ورثه مرحوم اسماعیلی به مساحت 90 متر مربع واقع در علمدارمحله.

چاپ محتويات