پروژه خط کشی معابر

1-اجرای پروژه خط کشی خیابان آیت الله رحمانی از بلوار امام رضا(ع) تا پل ملا محله به طول 2200 متر در شش خط

2- خط کشی خیابان شاه عباسی به طول 500 متر

3- خط کشی خیابان شهید آهنی رکاوند از میدان تا بلوار امام رضا(ع) به طول 220 متر

4- خط کشی خیابان سرخ ا به طول 1900 متر

چاپ محتويات