احداث کانال هدایت آب های سطحی در ملک ابوالقاسم حمزه ای

پروژه احداث کانال هدایت آب های سطحی منتهی به ملک ابوالقاسم حمزه ای به طول 156 متر و با برآورد اولیه 600 میلیون ریال.

چاپ محتويات