احداث کانال هدایت ابهای سطحی جنب ملک شعبان خلیلی

احداث کانال هدایت ابهای سطحی در محله عموزادمحله جنب ملک شعبان خلیلی بطول ۲۵متر.

چاپ محتويات