احداث کانال هدایت ابهای سطحی جنب منزل مراد نادی

پروژه احداث کانال هدایت آب های سطحی در عموزاد محله خیابان باغستان جنب منزل مراد نادی به طول 40 متر و با برآورد اولیه  200/000/000ریال.

چاپ محتويات