یکشنبه 3 مهر 1401 - 8:18
احداث جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي شهرداري خليل شهر

احداث جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي شهرداري خليل شهر

 

عنوان طرح : احداث جايگاه عرضه فرآورده هاي نفتي شهرداري خليل شهر

تعريف اعتباري پروژه : 143301025000 ريال

مساحت زمين : 2060 متر مربع

پلاك ثبتي :  1146/152 بخش 17 ثبت بهشهر

تاريخ صدور پروانه : 2290 مورخ 18/4/92

طول زمين : 50 /34 ( مساحت بر )  

مساحت بر استاندارد :  40 متر طول

تاريخ صدور موافقت اصولي : 14857/0826 مورخ 12/11/92 از شركت پخش فرآورده هاي نفتي منطقه ساري

تاريخ تقاضا : 9/9/1389

دو سكوي عرضه بنزين معمولي هر سكو با دو تلمبه دو نازله

يك سكوي عرضه نفتگاز به خودرو هاي ديزلي سبك فقط با يك دستگاه تلمبه دو نازله

تاريخ بهره برداري ساختمان جايگاه : 30/5/93 كه تمديد گرديد.

معرفي به كارگروه وام سازمان شهرداريها و دهياريها كشور . از جانب معاونت امور عمراني استانداري  24585/4/86 مورخ 24/2/93

تاريخ رفع ايرادات فني و اقتصادي طرح : به شماره 984 مورخ 24/2/93

تاريخ تعيين سرمايه گذار مشاركت بخش خصوصي : 22/4/93

مشاركت با بخش خصوصي بر اساس آورده طرفين .

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.