یکشنبه 3 مهر 1401 - 8:31
پیشینه تاریخی خلیل شهر

پيشينه تاريخي طايفه خليل

 

آينده از آن كساني است كه گذشته خود را بشناسند . حدود 270 سال قبل طايفه هاي ايل خليل از روستاي استاجنان منطقه كوهستاني بخش يانه سر بهشهر كوچ نمودند و در دامنه شمالي كوه البرز در محلي ساكن شدند نام محل خود را بنام ايل خليل روستاي خليل محله ناميدند . ايراني الاصل بودند كه به طايفه خليل مشهورند.

خاستگاه اصلي ايل خليل: به گفته بزرگان نياكان ايل خليل ابتدا از سمت خراسان به مازندران آمدند و در منطقه كوهستاني روستاي استاجنان ساكن شدند استاجنان يكي از روستاهاي بزرگ ييلاقي داراي بيش از هزار هكتار زمين زراعي و مراتع و جنگل مي باشد كه به نام چند نفر از بزرگان طايفه هاي خليل به ثبت رسيده است . اكنون در روستاي استاجنان فقط بناي مسجد روستا از گذشتگان بر جا مانده است بنا به گفته مرحوم آيت الله رحماني خليلي از بزرگان طايفه خليل در زمان شاه اسماعيل صفوي براي سركوبي افغانها عده اي از سربازان طايفه لر از استان لرستان به آن منطقه رفتند پس از سركوبي افغانها هنگام برگشتن از منطقه خراسان تعدادي از برادران طايفه لر در منطقه كوهستاني مازندران در روستاي استاجنان ساكن شدند به گفته ايشان نياكان ايل خليل از طايفه لري باشند . به گفته يكي از بزرگان كرد زبان نياكان ايل خليل از اقوام (كرد پاوه) مي باشند كه براي سركوبي تاتارها و افغانها به خراسان رفتند پس از سركوبي هنگام برگشتن در مناطق كوهستاني مازندرا سواد كوه و فيروزكوه و جاهاي ديگر ساكن شدند . بنابراين با توجه به گفته هاي بزرگان ايل در مورد صحت و سقم خاستگاه اصلي ايل خليل بايد تحقيقات بيشتري بعمل آيد . اما آنچه مسلم است ابتدا از سمت خراسان به مازندران آمدند و در روستاي استاجنان ساكن شدند كه پس از سالها سكونت در روستاي استاجنان بعلت شيوع بيماري واگير و يا علل ديگري از روستا كوچ نمودند . عده اي در دامنه شمالي كوه البرز در محلي ساكن شدند و نام محل خود را بنام ايل خليل روستاي خليل محله ناميدند . خليل محله سابق از پنج محل مجاور هم (كشيرخيل – عموزادمحله – ملامحله- ماليكلا- گت زمين) كه همه ساكنان پنج محله طايفه هاي ايل خليل بودند . از لحاظ تقسيمات كشوري بنام روستاي خليل محله دهستان پنجهزاره بهشهر ناميده مي شد . در همان زمان عده اي از طايفه هاي خليل در مهديرجه مجاور خليل محله ساكن شدند . عده اي ديگر از طايفه هاي ايل خليل در روستاي دودانگه و چهاردانگه اطراف كياسر دشت و سواد كوه و فيروزكوه ساكن شدند كه پس از سالها سكونت در روستاهاي دودانگه و چهاردانگه عده زيادي به اطراف شهرهاي ساري و قائم شهر و بهشهر و ساير شهرها كوچ نمودند و ساكن شدند نام محل خود را پسوند فاميلي خود قرار دادند مانند خليلي تيلكي – خليلي آتني – خليلي حلمسري و خليلي ...

عده اي از طايفه هاي خليل به اطراف فيرزكوه در محلي به نام ارجمند و فزنچاه ساكن شدند كه به خليلي ارجمندي و خليلي قزنجاهي معروف هستند و در زمان گذشته بزرگان خليل محله سابق براي ديدو بازديد طايفه هاي خود به منطقه فيروزكوه (ازجمند و قزنچاه ) مي رفتند و از احوال يكديگر با خبر مي شدند عده اي از طايفه هاي خليل در لرستان و كردستان ساكن هستند در نزديكي شهميرزاد در محلي بنام ده صوفيان طايفه هاي خليل ساكن هستند كه عده زيادي از اهالي ده صوفيان در شهرستان نكا ساكن مي باشند.

طايفه هاي ايل خليلي در خليل شهر عبارتند از : 1. طايفه خليل خليلي 2. طايفه عموزاد خليلي 3. طايفه باقري خليلي

طايفه هاي خليل خليلي عبارتند از : خليل خليلي – محمدزاده خليلي – زرهون خليلي- فضلي خليلي – عباسپور خليلي – نوروزي خليلي- حسنيان خليلي – بهروزي خليلي – سلطاني خليلي – نصيري خليلي – قربان پور خليلي – نادي خليلي – جعفريان خليلي – قلي پور خليلي – خليلي مهديرجي – اميري علمدارمحلي .

طايفه هاي عموزاد خليلي عبارتند از : عموزاد خليلي – رحماني خليلي – ايزدي خليلي – حيدري خليلي – احمدي خليلي – انصاري خليلي – بياباني خليلي – عموزاد مهديرجي

طايفه هاي باقري خليلي عبارتند از : باقري خليلي – شهرياري خليلي – ستوده خليلي – خانجاني خليلي

يكي ديگر از طايفه هاي ايل خليل : فاضلي خليلي هسند كه بزرگان طايفه فاضلي خليلي و رحماني خليلي از روحانيون معروف زمان خود بودند . مرحوم آيت الله حاج شيخ ابوالقاسم رحماني خليلي از روحانيون مشهور مدير و مدرس حوزه علميه خليل شهر بودند . كه شاگردان زيادي از محضر ايشان كسب علم نمودند. طايفه هاي ديگر در خليل محله سابق عبارتند از طايفه هاي سادات: حسيني خليلي – ساداتي خليلي – مرتضوي خليلي – و طايفه هاي جعفري – زيارتي خليلي – عابد خليلي – محمدپور خليلي – گرنامي خليلي – تقي زاده خليلي – شاكريان خليلي – اصغري خليلي – اسدي خليلي – كرماني خليلي و خندان خليلي معروف هستند. علاوه بر طايفه هاي ايل خليل در خليل شهر طايفه هاي ديگري با سابقه ديرينه تاريخي با پسوند فاميلي : رباطي – علمدارمحلي – كلاكي – ركاوندي در خليل شهر ساكن و معروف هستند.

در سال 1314 در خليل محله سابق اولين مدرسه تاسيس شد كه ابتدا معلمي از خراسان بتدريس مشغول بود . پس از رفتن ايشان در سال 1316 مرحوم آقاي رضا رضائيان زاده مديريت و تدريس مدرسه را بعهده گرفتند در سال 1319 با پيشنهاد مرحوم رضائيان زاده مدير مدرسه از اداره كل فرهنگ مازندران مدرسه خليل محله به دبستان دولتي خواجه نصير خليل محله نام گذاري شد. سالهاي زيادي مرحوم رضا رضائيان زاده بعنوان مدير و معلم دبستان خواجه نصير خليل محله سابق تدريس نمودند . در آن زمان فقط در خليل محله و روستاي لمراسك مدرسه داير بود .( دبستان خواجه نصير خليل محله و دبستان عجدي لمرسك) در دبستان خواجه نصير خليل محله سابق با مديريت مرحوم رضائيان زاده شاگردان زيادي كسب علم نمودند .اهال خليل شهر و روستاهاي اطراف مديون زحمات مرحوم رضائيان زاده مي باشند . اولين فارغ التحصيل دانشگاهي خليل شهر آقاي محمدرضا خليلي فرزند مرحوم حاجي آقا خليلي از دانشسرايعالي دانشگاه تهران در رشته شيمي بود كه پس از سالها تدريس در دبيرستان ها و مراكز آموزش عالي بازنشسته شد و در شهرستان ساري ساكن هستند. بعد از آن جناب آقاي حجت الاسلام دكتر علي اصغر رحماني خليلي فارغ التحصيل از دانشگاه تهران كه فعلا ً استاد دانشگاه تهران و نماينده سابق مردم بهشهر ، نكا و گلوگاه در مجلس شوراي اسلامي بودند . فارغ التحصيل ديگر دانشگاهي جناب آقاي مهندس اسماعيل ايزدي خليلي كارفرماي كارخانه اي در گرگان هستند.

خليل محله سابق به علت جمعيت زياد با پيشنهاد جناب آقاي حجت الاسلام دكتر علي اصغر رحماني خليلي از استانداري مازندران خليل محله و روستاي مجاور خليل محله( رباط- علمدارمحله- ركاوند – كلاك) از روستا به شهر تبديل و به نام خليل شهر نام گذاري شد . خليل شهر بعلت قرار گرفتن در دامنه كوه البرز و جنگل و دارا بودن چشمه هاي قراوان و پارك جنگلي معروف به (سرخ ا) و مركز بزرگترين دانشگاه پيام نور و كارخانه نئوپان 22 بهمن و كارخانجات ديگر از شهرهاي بسيار خوب و زيبا محسوب مي شود . همه اهالي خليل شهر با آداب و رسوم مشترك و با زبان گيلكي مازندراني و با لهجه محلي صحبت مي كنند . خليل شهر از طرف غرب به روستاي پاسند حومه بهشهر و از طرف شرق به حومه بخش كلباد گلوگاه و از طرف شمال به درياي كوچك ميانكاله و از طرف جنوب به جنگل زيباي كوه البرز محدود است .

مردان و زنان با فرهنگ خليل شهر اين نوشته ها از عشق به ايران و همه مردم سرچشمه گرفته تا بازگو كننده گوشه اي از تاريخ  بخشي از مردم آن باشد . خليل شهريها همانند ديگر هموطنان آرزوي سربلندي و بهروزي ايران و ايراني را دارند . همه جاي ايران سراي من است.

با اميد اينكه پژوهشگران با بررسي بيشتر به همه ابعاد زندگي مردم اين سرزمين پرداخته تاريخ آن را پربارتر نمايند.

 

گردآورنده – محمد خليل خليلي


توجه: مطالب , مقالات و گزارش هایی که در مورد تاریخ خلیل شهر ارائه می گردد به منزله تایید یا رد آن ها نیست و با توجه به اینکه تاریخ خلیل شهر بیشتر بر پایه اطلاعات شفاهی می باشدلذا پایگاه اطلاع رسانی شهرداری خلیل شهر از همه علاقه مندان دعوت می نماید تا اطلاعات و اسناد تاریخی خود را برای ما ارسال نمایند.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.