یکشنبه 3 مهر 1401 - 8:32
قانون راجع به منع توقیف اموال منقول و غیر منقول متعلق به شهرداریها مصوب 1361

ماده واحده :

وجوه و اموال منقول وغیر منقول متعلق به شهرداریها اعم از اینکه در بانکها و یا در تصرف شهرداری و یا نزد اشخاصی ثالث و بصورت ضمانتنامه بنام شهرداری باشد ، قبل از صدورحکم قطعی قابل تامین و توقیف و برداشت نمی باشد . شهرداریها مکلفند وجوه مربوط به محکوم به احکام قطعی صادره از دادگاهها و یا اوراق اجرائی ثبتی یا اجرای دادگاهها و مارجع قانونی دیگر را در حدود مقدورات مالی خود از محل اعتبار بودجه سال موردعمل و یا درصورت عدم امکان از بودجه سال آتی خود بدون احتساب خسارت تاخیر تادیه به محکوم لهم پرداخت نمایند در غیر این صورت ذینفع میتواندبرابر مقررات نسبت به استیفای طلب خود از اموال شهرداری تامین یا توقیف یا برداشت نماید .

تبصره : چنانچه ثابت شود که شهرداری باداشتن امکانات لازم از پرداخت دین خوداستنکاف نموده است شهردار بمدت یکسال ازخدمت منفصل خواهد شد .

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.