دوشنبه 18 اسفند 1399 - 22:48
احداث کانال هدایت آب های سطحی در ملک ابوالقاسم حمزه ای

پروژه احداث کانال هدایت آب های سطحی منتهی به ملک ابوالقاسم حمزه ای به طول 156 متر و با برآورد اولیه 600 میلیون ریال.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.