دوشنبه 11 مهر 1401 - 11:35
فضای سبز

وظائف شهرداری درحفظ و گسترش فضای سبز درشهر
لائحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 3/3/59شورای انقلاب در سال 1388 با عنوان قانون اصلاح لائحه قانونی حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسیدو مطابق ماده یک این قانون ،شهرداری با رعایت ضوابط اجرایی مقرر در آیین نامه قانون،به حفظ و گسترش فضای سبز و جلوگیری از قطع بی رویه درختان در محدوده و حریم شهر،موظف است.
_نهال.درخت.بن درخت،فضای سبز شهری.
طبق ماده یک آیین نامه قانون اصلاح قانون حفظ و گسترش فضای سبز در شهرها مصوب 15/2/89شورای عالی استانها :
الف_نهال:گیاه دارای ساقه (تنه)چوبی منفرد که محیط بن آن کمتر از 15 سانتی متر باشد.
ب-درخت:گیاه چوبی دارای ساقه منفرد اعم از درخت دارای میوه ماکول (مثمر) وسایر درختان (غیر مثمر) که محیط بن آنها از 15 سانتی متر کمتر نباشد.
ج-بن درخت:
محل تلاقی تنه درخت یا نهال با سطح زمین است.
د-باغ:به یکی از محلهای که حداقل یکی از مشخصات ذیل داشته باشد:
1:داشتن حداقل 500 مترمربع مساحت.
2:دارا بودن سند مالکیت و یا سند مادر قبل از تفکیک به عنوان باغ و...
3:دارا بودن سابقه رای دایر باغ،دایر باغچه ...از کمیسیون ماده دوازدهم قانون زمین شهری
4:محلهایی که در حریم شهرتوسط وزارت جهاد کشاورزی، باغ شناخته شده اند.
5:محلهایی که به تشخیص شورای اسلامی شهر باغ شناخته می شوند.
ه-فضای سبز شهری: عرصه های مشجر و دارای پوشش گیاهی در محدوده و حریم شهرها که دارای مالکیت عمومی،دولتی و خصوصی  باشند.
وظائف شهرداری:
1:استعلام از کمیسیون ماده 7 آیین نامه قانون پیش از صدور پروانه و گواهی پایان ساختمان جهت بررسی وضعیت  وتعداد درختان و باغات در محدوده شهر و در حریم از کمیسیون تبصره یک ماده یک قانون حفظ کاربری اراضی ....
2:کاشت ،حفاظت و آبیاری درختان و فضاهای سبز معابر،میادین ،بوستانهای عمومی
3:صدور مجوز قطع و جابجایی هرگونه درخت در معابر و اماکن عمومی. دولتی و خصوصی واقع در محدوده و حریم شهر در مواردخاص مقرردر ماده 5 آیین نامه پس از تصویب کمیسیون ماده 7
4:اخذ عوارض قطع درخت پس از پیشنهاد در تعرفه عوارض و تصویب شورای اسلامی شهر.
5:تنظیم شناسنامه باغات در محدوه و حریم شهر و پلاک کوبی حداقل بیست درصد فضای سبز در سال.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.