یکشنبه 3 مهر 1401 - 7:48
کد خبر : 17246
تاريخ انتشار : دوشنبه 19 بهمن 1394 - 9:5
مزايده عمومي جهت واگذاري فروشگاه هاي عرضه محصولات محلي ارمغان سفر
شهرداري خليل شهر در اجراي مواد 46 و 14 آيين نامه مالي شهرداريها و مواد 9و 8 ،6 شيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشاركت در شهرداريها و با عنايت به بند 2 مصوبه شماره 16 مورخ 24/10/94 شوراي محترم اسلامي شهر ، از شركتهاي ذي صلاح براي حضور در مزايده عمومي جهت واگذاري فروشگاه هاي عرضه محصولات محلي ارمغان سفر وابسته به شهرداري دعوت مي نمايد

شهرداري خليل شهر در اجراي مواد 46 و 14 آيين نامه مالي شهرداريها و مواد 9و 8 ،6 شيوه نامه امور سرمايه گذاري و مشاركت در شهرداريها و با عنايت به بند 2 مصوبه شماره 16 مورخ 24/10/94 شوراي محترم اسلامي شهر ، از شركتهاي ذي صلاح براي حضور در مزايده عمومي جهت واگذاري فروشگاه هاي عرضه محصولات محلي ارمغان سفر وابسته به شهرداري دعوت مي نمايد به شرح و شرائط ذيل :

1-واگذاري چهار دهنه تجاري در موقعيت نرسيده به جايگاه CNG ، لاين شمالي پارك خطي جمعا" به مساحت 44 مترمربع متعلق به شهرداري خليل شهر جهت عرضه سوغات ، محصولات محلي شهر و ساير فرآورده هاي مجاز براي عرضه به مسافران و شهروندان متقاضي در طول سال .
2- شركتهاي ذي صلاح خدماتي و توزيعي و ... داراي گواهي صلاحيت رسمي جهت دريافت اسناد مزايده و اطلاعات بيشتر و ارائه پيشنهاد براي شركت در مزايده به امور مالي شهرداري خليل شهر  مراجعه نمايند.

3-توانايي اجرا و انجام تعهدات شركتهاي ذي صلاح مربوطه در اداره فروشگاه هاي مورد نظر از نظر مالي، فرهنگي، اجتماعي و صرفه و صلاح بايد احراز شود.

4-ساير اطلاعات و جزئيات مربوطه به معامله در اسناد مزايده مندرج است.

5-شهرداري در رد و قبول هر يك از پيشنهادها  مختار است.

6- مدت قبول پيشنهادها  از تاريخ نشر آخرين آگهي، از مورخ 18/11/94 لغايت 27/11/94 به مدت  10 روز مي باشد.

گردآورنده ي خبر : م.رضایی

ارسال نظر
The answer is

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.