پروژه پیاده روسازی خیابان دانشگاه پیام نور

پروژه پیاده روسازی خیابان دانشگاه پیام نور به طول 320 متر و به مساحت 900 متر مربع با اعتبار 400 میلیون ریالی از محل اعتبارات داخلی شهرداری در حال انجام می باشد.

چاپ محتويات