پروژه تعریض ملک وحید نصیری

پروژه تعریض ملک متعلق به وحید نصیری به مساحت 20 متر مربع واقع در عموزاد محله.

چاپ محتويات