احداث کانال هدایت آب در خیابان پیام

احداث کانال هدایت آب های سطحی به طول 80 متر واقع در خیابان پیام(رباط)

چاپ محتويات