احداث کانال هدایت آب در خیابان آیت الله رحمانی

پروژه احداث کانال هدایت آب های سطحی در خیابان آیت الله رحمانی به طول 1300 متر.

چاپ محتويات