اقدامات شهرداری در زمینه فضای سبز شهری 1392_94

1:کاشت65 اصله درخت افرا در پیرامون زمین ورزشی روباز کلاک

2:کاشت 70 اصله از درختان جنگلی از گونه افرا.انجیلی و صنوبر در قبرستان مالیکلا

3:کاشت 30 اصله درخت در حاشیه رودخانه کرمانی محله

4:کاشت درختان نارنج در خیابان شهید اسحاق رحمانی

5:کاشت درختان افرا و اقاقیا در ضلع غربی و شمالی دانشگاه پیام نور

6:کاشت 150 اصله درخت افرا در سال 94 در پیرامون زمین ورزشی روباز رکاوند

7:کاشت 40 اصله درخت نارنج درخیابان کتاب (محله رباط)

اینها گوشه هایی از خدمات شهرداری در طی چهارسال گذشته در این بخش می باشد.


چاپ محتويات