بتن ریزی کوچه یگانه

بتن ریزی کوچه یگانه در محله مالیکلا به مساحت ۳۶۰مترمربع وبا هزینه پنجاه میلیون ریال با مشارکت شهروندان ساکن کوچه یگانه.

چاپ محتويات