بتن ریزی کوچه یاسمن

بتن ریزی کوچه یاسمن واقع در کوچه پاییزان  درمحله رباط با مشارکت مردمی به طول سی متر وعرض 4/5متر

چاپ محتويات