چهارشنبه 13 مهر 1401 - 17:58
وسعت محدوده و حریم خلیل شهر

در ماده 1قانون تعاریف محدوده و حریم شهر،روستاو شهرک و نحوه تعیین آنها ،محدوده شهر به این نحو تعریف شده است :((حد کالبدی موجود شهر و توسعه آتی در دوره طرح جامع و تا تهیه طرح مذکور در طرح هادی شهر که ضوابط و مقررات شهرسازی در آن ،لازم الاجرا می باشدوشهرداریها علاوه بر اجرای طرحهای عمرانی از جمله احداث و توسعه معابر و تامین خدمات شهری و تاسیسات زیربنایی ،در چارچوب وظائف قانونی خود و کنترل و نظارت احداث هرگونه ساختمان و تاسیسات و سایر اقدامات مربوط به توسعه و عمران در داخل محدوده شهر را نیز برعهده  دارد.))

در ماده 2 همین قانون ،حریم شهر نیز چنین تعریف شده است:((قسمتی از اراضی بلافصل پیرامون محدوده شهر که نظارت و کنترل شهرداری در آن ضرورت دارد،به منظور حفظ اراضی لازم ومناسب برای توسعه موزون شهرها با رعایت اولویت حفظ اراضی کشاورزی،باغات،

جنگل ها،هرگونه استفاده برای احداث ساختمان و تاسیسات در داخل حریم شهرتنها در چارچوب ضوابط و مقررات مصوب طرحهای جامع و هادی امکان پذیر خواهد بود .))

مطابق ماده 7 آیین نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی،ناحیه ای منطقه ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب 12/10/1378هیات محترم وزیران ،طرح هادی شهر نیز اینگونه تعریف شده است :((طرحی است که در آن جهت گسترش آتی شهر و نحوه استفاده از زمینهای شهری برای عملکردهای مختلف به منظور حل مشکلات حادو فوری شهر و ارائه  راه حل های کوتاه مدت و مناسب برای شهرهایی که دارای طرح جامع نمی باشند ،تهیه می شود.

شهرداری خلیل شهر از بدو تاسیس پس از رایزنی های فراوان فنی و انجام استعلام های کیفی نسبت به انتخاب مشاور ذی صلاح و نیز تهیه نقشه های مورد نیاز توسط شرکت مشاور ذی صلاح مورد تایید سازمان نقشه برداری کشور؛اقدام نموده و سپس بعداز تهیه نقشه های مورد نیاز و تایید آن،مطالعات وضع موجود شهر توسط مشاور با تایید دفتر فنی استانداری انجام و در نهایت طرح هادی شهر و ضوابط و مقررات طرح هادی شهر پس از آن در شورای اسلامی شهر به استناد بند 11 ماده 71 قانون شوراها به تصویب رسید و برای تایید نهایی در کمیته فنی و کارگروه معماری و شهرسازی استان ارسال گردید و در فرآیند بوروکراسی اداری آن قرار گرفته است و در نهایت در 28/2/89 توسط استاندار محترم ابلاغ گردید.

 

🔵وسعت محدوده خلیل شهر 448هکتار معادل 4480000مترمربع و حریم شهر به مساحت 2227هکتار  می باشد.

در تعیین مساحت محدوده و حریم شهر

میزان ✅جمعیت شهر✅بررسی مطالعات وضع موجود یک شهر و سایر عوامل ✅زیست محیطی✅فنی و حقوقی نقش دارد

و فراموش نشود جمعیت خلیل شهر در طی یک دهه 1385_95بین 10000 تا 11000نفر می باشد.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.