چهارشنبه 13 مهر 1401 - 18:8
شورای اسلامی شهر ،یک نهاد قانونی و پارلمان محلی

️قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران،مبین نهادهای فرهنگی،اجتماعی،سیاسی و اقتصادی جامعه ایران بر اساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امت اسلامی می باشد،از دستاوردهای مهم انقلاب اسلامی ،ایجاد شوراهای اسلامی است که یکی از مظاهر دموکراسی و حاکمیت مردم به شمار می رود و قانون اساسی نیز برای شوراها ،جایگاه و منزلت خاصی قائل است .

⏪شورا در قانون اساسی

فصل هفتم قانون اساسی و در اصل یکصدم آن و در راستای رویکرد عدم تمرکز اداری  و برای پیشبرد سریع برنامه های اجتماعی،اقتصادی،عمرانی،بهداشتی،

فرهنگی،آموزشی و سایرامور رفاهی از طریق همکاری مردم  با توجه به مقتضیات محلی اداره امور هر روستا،شهر،...با نظارت شورایی به نام ده،بخش ،شهر،..صورت می گیرد که اعضای آن را ،مردم همان محل انتخاب می کنند.در اصل یکصد وسوم قانون اساسی هم آمده است که :

⃣((استانداران.فرمانداران.بخشداران و سایر مقامات کشوری که از طرف دولت تعیین می شوند،در حدود اختیارات شوراها ملزم به رعایت تصمیمات آنها هستند.))

 

✅قانون اساسی در امر قانونگذاری به شوراها توجه کرده و از آن به عنوان مصوبه ،یاد کرده و شان تصمیم گیری را برای این نهاد در نظر گرفته است

 

⭕️شورا،یک نهاد تصمیم گیر محلی

اصل حاکمیت قانون ایجاب می کند که تمام امور جامعه طبق قوانین و مقررات باشد تا جامعه بر اساس آن به نحو مطلوبی ،اداره شود .مطابق اصل هفتم قانون اساسی،شوراهای اسلامی شهر و روستا و نظائر اینها درکنار مجلس شورای اسلامی،از ارکان تصمیم گیری و اداره امور کشور محسوب می شونداما حدود و صلاحیت تقنین و کارکرد آنها متفاوت است،در واقع در اینجا امور ملی و محلی از هم تفکیک می شوند و صلاحیت مجلس در وضع قوانین ،عام است اما در مورد شوراها ،صلاحیت قانون گذاری ،گستره همه مقتضیات عمومی را در بر می گیرد ،اما این امور صرفا در ابعاد محلی جاری خواهد بود.مهمترین قید و محدودیت قانون گذاری و وضع مصوبات در اصل یکصد و پنجم قانون اساسی،مقرر گردیده است که تصمیمات نباید مخالف موازین اسلام و قوانین کشور باشد.

⭕️قلمرو تصمیم گیری شورای اسلامی شهر

در ماده 71 قانون تشکیلات ،وظائف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران  مصوب 1/3/75موسوم به قانون شوراها ،قلمرو تصمیم گیری و نظارت شورای اسلامی شهر به عنوان نمایندگان قانونی مردم مشخص شده است ،وظائفی مانند:

🎯انتخاب شهردار

🎯بررسی و شناخت کمبودها و نیازها و نارسایی ها در شهر و تهیه طرحها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل های کاربردی در این زمینه و ارائه آن به مقامات مسئول ذیربط

🎯تصویب بودجه شهرداری

🎯تصویب آیین نامه های پیشنهادی شهرداری

🎯تصویب معاملات و نظارت بر آنها

🎯تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری

و....

👀همانطور که ملاحظه می شود این موارد ،بخشی از وظائفی است که شورای اسلامی شهر به عنوان بخشی از نظام تصمیم گیری در چارچوب قانون اساسی و قوانین کشور، در آن به تصمیم سازی می پردازد و مصوبات شورای اسلامی شهر به عنوان یکی از منابع حقوق و قانون در شهر دانست زیرا این تصمیمات در سطح جامعه شهری ،لازم الاجرا می باشد،لذا حفظ و احترام جایگاه حقوقی و قانونی شورا و نمایندگان مردم،پشتوانه محکمی برای توسعه شهر می باشد.البته مرجع قانونی برای تطبیق مصوبات شورای اسلامی شهر به نام هیات تطبیق مصوبات شورا به موجب ماده 80 اصلاحی قانون شوراها  در فرمانداری وجود دارد که تصمیماتش ملاک قانونی بودن مصوبات و یا بالعکس

می باشد .

🔵جایگاه شورای شهر در توسعه پایدار

 

شورای شهر ،نماینده طیف وسیعی از شهروندان و برخوردار از پشتوانه قانونی

نقش بسیار مهمی در حفظ و ارتقای سرمایه اجتماعی،رضایت مندی عمومی ،افزایش رفاه،جامع نگری در اقتصاد شهری و ظرفیت آفرینی از طریق  مصوبات و طرحهای دیگر مصوب برای توسعه اقتصاد شهری دارد  .

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.