چهارشنبه 13 مهر 1401 - 18:42
توسعه پایدار شهری چیست؟

توسعه پایدار شهری چیست؟

❓توسعه پایدار شهری چیست؟
✍️توسعه در کلی ترین تعریف عبارت است از حرکت  مبتنی بر برنامه ریزی و اندیشیده  از وضع موجود برای دستیابی به وضع مطلوب و اهدافی در افق های کوتاه میان و یا بلند مدت.
توسعه پایدار نیز  به توسعه ایی اطلاق میشود که شروط زیر در آن فراهم باشد
🔹1. دستیابی به  اهداف متعالی توسعه منوط به تخریب محیط زیست نشود/نباشد
🔹2.سهم نسل های آینده از منابع و مواهب توسعه در یک سرزمین یا یک شهر محفوظ بماند زیرا منابع برای مثال نفت در ایران فقط متعلق به نسل امروز نیست به تعبیر اقتصاددانان یک دارایی است نه ثروت
🔹3 عدالت در دسترسی و برخورداری به دستآورد ها؛ تسهیلات و زیرساخت و... برای همه شهروندان بدور از هرگونه تبعیض و نابرابری یا محدودیت ساختاری و غیر ساختاری و یا آشکار یا نهفته  جنسیتی/قومیت/نژاد و دین ؛ طبقاتی و...فراهم گردد
...
⭕️بنابراین در یک شهر؛ نهادهای مدیریت شهری و مردم حق دارند از کم و کیف توسعه و دستاوردهای فعلی و آتی سرمایه گذاری و برنامه ریزی شهری مطلع و در روند آن ضمن آگاهی مشارکت داشته باشند.
از این رو در رویکرد مبتنی بر توسعه پایدار  فرایند توسعه یک شهر باید کمترین آسیب را به محیط پیرامونی و زیست جهان آدمی بزند و در مصرف منابع با پرهیز از اسراف و به تعبیر پل باران "مصرف اضافی" سهم نسل های آینده از منابع (اشتغال، معادن؛ نفت جنگل فضای سبز و منابع مالی...) لحاظ نماید بعبارت دیگر اکنون جهان و سازمان های متولی توسعه مانند UNDP بعد از 70 سال تجربه برنامه ریزی های توسعه شهری می گویند هماره باید پرسید و پرسید  اگر مردم و نهادهای مدیریتی خواهان توسعه هستند که اغلب چنین است اما ؛توسعه به چه بهایی؟!
توسعه پایدار در خلاصه ترین عبارت توسعه ای است دوستدار محیط زیست؛ مدافع سهم آیندگان و عدالت محور توام با کاهش فقر و نابرابری و ارتقاء کیفیت زندگی شهروندان فعلی یک جامعه یا یک شهر.

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.