پنج شنبه 27 خرداد 1400 - 21:18
کد خبر : 32864
اخبار : اجتماعی
تاريخ انتشار : یکشنبه 21 اردیبهشت 1399 - 7:44
آگهی مزایده فروش ملک واقع در خلیل شهر-گت زمین-ریگ چشمه
آگهی مزایده فروش ملک واقع در خلیل شهر-گت زمین-ریگ چشمه

شهرداری خلیل شهر به استناد مجوز شماره 1115 مورخ21/11/98 شورای اسلامی شهر خلیل شهردر نظر دارد نسبت به فروش دو قطعه زمین با کاربری زراعی و باغ واقع در خلیل شهر-گت زمین-ریگ چشمه اقدام نماید شرکت کنندگان می توانند با توجه به شرایط ذیل از تاریخ 29/2/99 لغایت6/3/99 نسبت به دریافت مدارک مزایده اقدام و پیشنهاد خود را در پاکت در بسته ولاک ومهر شده از تاریخ 7/3/99 لغایت  14/3/99 به دبیر خانه شهرداری یا امور مالی شهرداری تحویل ورسید اخذ نمایند.
 شرایط:
بهای زمین بر اساس قیمت پایه کارشناسی رسمی محاسبه خواهد شد.
شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است
کلیه هزینه های آگهی،کارشناسی وغیره که در اثر مزایده حادث گردد به عهده برنده مزایده خواهدبود
به پیشنهاداتی که فاقد سپرده ویا بعد از مهلت مقرر واصل گردد،ترتیب اثر داده نخواهد شد
شرکت کنندگان در مزایده موظف می باشندنسبت به دادن سپرده به میزان 5 درصد ارزش ملک به صورت وجه نقد،اسناد خزانه یا ضمانت بانکی به شهرداری اقدام نمایند.
برنده مزایده موظف است ظرف مدت یک هفته پس از اعلام کتبی یا تلفنی شهرداری جهت پرداخت ۵۰درصد بهای زمین به صورت نقد وتحویل چک به شهرداری مراجعه در غیر اینصورت سپرده واریزی شرکت در مزایده به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
زمین ها هر کدام دارای سند عادی می باشد
بهای آماده سازی قطعات به عهده متقاضیان خواهد بود
سند مالکیت زمین های ی مورد نظر در صورت اتمام مراحل ثبتی پس از تسویه حساب کامل واتمام مواعد مندرج در مزایده بنام خریدار انتقال می یابد
سپرده نفرات اول تا سوم در صورت انصراف به نفع شهرداری ضبط خواهد شد
جهت پرداخت سپرده شرکت در مزایده حتما” می بایست فیش مخصوص شهرداری از واحد درآمد شهرداری اخذ گردد
قطعه شماره یک به مساحت 10000 متر مربع واقع در خلیل شهر-گت زمین-ریگ چشمه
قطعه شماره دو به مساحت 2000 متر مربع واقع در خلیل شهر-گت زمین-ریگ چشمه
علاقه مندان به شرکت در مزایده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 34647456 واحد مالی شهرداری تماس حاصل نمایند.

گردآورنده ي خبر : م.رضایی

ارسال نظر
The answer is

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.