پنج شنبه 27 خرداد 1400 - 21:37
کد خبر : 32876
اخبار : اجتماعی
تاريخ انتشار : شنبه 20 دی 1399 - 12:49
آگهی مزایده فروش بیل بکهو
آگهی مزایده فروش بیل بکهو

شهرداري خليل شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 701 مورخ 7/10/99 شوراي اسلامي شهر خليل شهر نسبت به فروش يكدستگاه بكهو لودر طرح جديد مدل  TDL130مدل 85با مشخصات (موتور 6 سيلندر با ضمانت سالم – گيربكس سالم – ديفرانسيل جلو جفت و پايه ثابت) اقدام نمايد لذا شركت كنندگان ميتوانندبا توجه به شرايط زير جهت تحويل اسناد به امور مالي شهرداري خليل شهر مراجعه نمايند

شهرداري خليل شهر در نظر دارد به استناد مجوز شماره 701 مورخ 7/10/99 شوراي اسلامي شهر خليل شهر نسبت به فروش يكدستگاه بكهو لودر طرح جديد مدل  TDL130مدل 85 با مشخصات (موتور 6 سيلندر با ضمانت سالم – گيربكس سالم – ديفرانسيل جلو جفت و پايه ثابت) اقدام نمايد لذا شركت كنندگان ميتوانندبا توجه به شرايط زير جهت تحويل اسناد به امور مالي شهرداري خليل شهر مراجعه نمايند.

سپرده شركت در مزايده ميلغ 175/000/000ريال ميباشد. 

نوع تضمين شركت در مزايده بصورت ضمانت نامه بانكي يا واريز نقدي به حساب 0108363423001 نزد بانك ملي بنام حساب سپرده شهرداري خليل شهر ميباشد.

سپرده نفرات اول تا سوم در صورت عدم انعقاد معامله بترتيب ضبط خواهد شد.

برندگان مزايده ميبايست پس از اعلام نتايج حداكثرتا 3 روز جهت واريز بهاي معامله و طي مراحل قانوني اقدام نمايند .

به پيشنهادات مبهم و مخدوش و فاقد سپرده ترتيب اثر داده نخواهد شد.

شهرداري در رد يا قبول پيشنهادمختار ميباشد.

 

تاريخ دريافت اسناد:از تاريخ انتشار آگهي 4/11/99 تا 9/11/99

تاريخ تحويل پيشنهاد:از تاريخ 10/11/99 تا 13/11/99

تاريخ بازگشايي: 14/11/99

.

گردآورنده ي خبر : م.رضایی

ارسال نظر
The answer is

اين وب سايت محصول شركت نرم افزاري جادوي فكر،توليد کننده سیستم ها و بسته های ترم افزاری مي باشد.